ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ

Τα έργα που κατατίθενται στο αποθετήριο είναι ελεύθερα προσβάσιμα σε όλους, για εκπαιδευτικούς, επιστημονικούς και ερευνητικούς σκοπούς και εφόσον δεν υπάρχει, άμεσος ή έμμεσος, οικονομικός σκοπός ή/και όφελος.

Για άλλες χρήσεις απαιτείται άδεια του δημιουργού ή – κατά περίπτωση – και του Πανεπιστημίου. Οι χρήστες ενημερώνονται και αποδέχονται ότι σε οποιαδήποτε χρήση έργων που περιλαμβάνονται στο αποθετήριο , έχουν την υποχρέωση να αναφέρουν τον δημιουργό, τον τίτλο και την πλήρη βιβλιογραφική εγγραφή/αναφορά του έργου σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στη νομοθεσία για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και με την επιστημονική δεοντολογία.

Σε μερικές περιπτώσεις η πρόσβαση στα έργα μπορεί να περιοριστεί εν όλω ή εν μέρει, εφόσον αυτό απαιτείται ή/και από τη τη φύση ή /και το είδος του έργου ή τυχόν συνοδευτικού υλικού και τα δικαιώματα διάθεσης και χρήσης αυτών, ή ειδικές ρυθμίσεις νόμου που περιορίζουν την πρόσβαση.