Now showing items 140-159 of 183

 • Ο Ρόλος Της Ιστορίας Στη Διδασκαλία Των Μαθηματικών 

  Μητσιγγόλας, Σταύρος (2007)
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία αναπτύσεται ο ρόλος της ιστορίας των μαθηματικών στην διδασκαλία των μαθηματικών. Χαρακτηριστηκά πραγματεύονται τα πιθανά αποτελέσματα απο την εισαγωγή της ιστορίας στην διδασκαλία των μαθηματικών ...
 • Οι αλλαγές στη φιλοσοφία των μαθηματικών κατα τον 18ο και 19ο αιώνα και οι συνέπειες στη μαθηματική εκπαίδευση του 20ου αιώνα. 

  Αλεξανδρόπουλος, Ευάγγελος - Κωνσταντίνος (2012)
  Στόχος αυτής της εργασίας είναι να παρουσιάσουμε τη σύνδεση της φιλοσοφίας των Μαθηματικών με τις αλλαγές που έχουν συμβεί στα Μαθηματικά σε τομείς όπως το περιεχόμενό τους και η μεθοδολογία τους. Συγκεκριμένα, θα δούμε ...
 • Οι εντροπίες των Shannon, Tsallis, Renyi και εφαρμογές τους 

  Γαλανόπουλος, Νικόλαος - Γεώργιος (2015)
  Το θέμα της παρούσας πτυχιακής εργασίας εστιάζεται στη μελέτη των εντροπιών των Shannon, Tsallis, Rényi και στις εφαρμογές τους. Η πτυχιακή εργασία είναι δομημένη σε τρία βασικά κεφάλαια όπου σε καθένα ξεχωριστά ορίζουμε ...
 • Οι τάξεις του απείρου 

  Παπανάτσιος, Φιλόδαμος - Κωνσταντίνος (2010)
  Η εργασία αποτελείται από δυο μέρη, στο πρώτο μέρος παρουσιάζουμε κάποια αποτελέσματα που αφορούν συναρτήσεις που αποκλίνουν στο άπειρο και ειδικότερα, μελετάμε τον ρυθμό αύξησης τους. Έπειτα παρουσιάζουμε σχετικά θεωρήματα, ...
 • Ομάδες ισομετριών και γεωμετρία στο R%5En 

  Λαμπρούσης, Γεώργιος - Αθανάσιος (2013)
  Αναλύονται οι έννοιες, οι ιδιότητες και ταξινόμηση των ισομετριών, των ομοπαραλληλικών μετασχηματισμών, των ομοιοτήτων και των διαστολών και γίνεται μια εκτενής αναφορά στις ομάδες,τις υποομάδες και το κέντρο ομοιοθεσίας ...
 • Ομάδες πινάκων 

  Τσίρου, Δήμητρα (2015)
  Στην συγκεκριμένη πτυχιακή ασχολούμαστε με το πώς μπορούμε να θεωρήσουμε μιγαδικούς και ερμιτιανούς πίνακες σαν πραγματικούς.Προσπαθούμε να φτιάξουμε εμφυτέυσεις από μιγαδικούς (n) διάστασης σε πραγματικούς διπλάσιας ...
 • Ομάδες σαν μετρικοί χώροι 

  Πόπορη, Χριστίνα - Γεώργιος (2012)
  Η πτυχιακή αυτή εργασία αφορά την μελέτη τών ομάδων σαν μετρικών χώρων. Αρχικά εισάγουμε την έννοια της ομάδας και της παράστασης ομάδας. Έπειτα ορίζουμε τις ελεύθερες ομάδες και τα Cayley γραφήματα ομάδων, καθώς και την ...
 • Ομολογικές και Συνομολογικές Ομάδες 

  Θάνος, Δημήτριος (2017-09-14)
 • Παραγοντοποίηση Weiner-Hopf 

  Κοντογιώργη, Διονυσία - Γεώργιος (2005)
  Η πτυχιακή αναφέρεται στην παραγοντοποίηση Weiner-Hopf που αποτελεί βασικό εργαλείο για τυχαίους περιπάτους προκειμένου να κυθούν σημαντικά προβλήματα οικονομίας.
 • ΠΕΡΙ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΛΥΣΕΩΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ 

  Σημαιοφορίδης, Ευθύμιος - Παρασκευάς (2011)
  Σε αυτή την πτυχιακή παρουσιάζεται η ποιοτική θεωρία διαφορικών εξι-σώσεων η οποία μελετά τις γεωμετρικές ιδιότητες των λύσεων, την ασυμπτωτικήσυμπεριφορά τους και την ευστάθεια αυτών. Η μελέτη αυτή μπορεί να γίνει χωρίςτην ...
 • Περίθλαση μονοχρωματικής δέσμης φωτός από διαφράγματα διαφορετικής γεωμετρίας 

  Λαζαρή, Εύη Ξενοφών (2011)
  Το φως έχει διττή υπόσταση. Άλλοτε συμπεριφέρεται ως ροή σωματιδίων και άλλοτε ως κύμα. Η θεωρία της περίθλασης μελετά τα φαινόμενα που δεν υπακούουν στις προβλέψεις της γεωμετρικής οπτικής αλλά ακολουθούν την κλασσική ...
 • Περιβάλλοντα δυναμικής γεωμετρίας και η διδακτική αξιοποίησή τους 

  ΜΑΤΣΑΒΕΛΑ, ΜΑΡΙΑ - ΧΡΗΣΤΟΣ (2011)
  Είναι ευρέως γνωστό, και από σχετικές έρευνες και από τη σχολική πρακτική, ότι η διδασκαλία και η εκμάθηση της γεωμετρίας παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες και προβλήματα. Τα προβλήματα κυρίως έχουν να κάνουν με το πώς οι ...
 • Πλαίσια Ανάπτυξης Λογισμικού 

  Σιμόπουλος, Δημήτριος (2016-07-14)
 • Προβλήματα συνοριακών συνθηκών στις συνήθεις διαφορικές εξισώσεις δευτέρου βαθμου 

  Κωνσταντάκη, Εμμανουέλα (2007)
  Η Θεωρία των Διαφορικών Εξισώσεων είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες θεωρίες για αρκετούς επιστημονικούς κλάδους, λόγω των πολλών εφαρμογών που έχει σε αυτούς. Ένα κεφάλαιο αυτής της θεωρίας αναφέρεται στη μελέτη των ...
 • Προβλήματα συνοριακών συνθηκών στις συνήθεις διαφορικές εξισώσεις δευτέρου βαθμού 

  Πισσάκης, Δημήτριος; Κωνσταντάκη, Εμμανουέλα (2007)
  Η Θεωρία των Διαφορικών Εξισώσεων είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες θεωρίες για αρκετούς επιστημονικούς κλάδους, λόγω των πολλών εφαρμογών που έχει σε αυτούς. Ένα κεφάλαιο αυτής της θεωρίας αναφέρεται στη μελέτη των ...
 • Ροές αυτόνομων διαφορικών εξισώσεων 

  Κυριαζόπουλος, Πάρις-Παρασκευάς - Σωτήριος (2009)
  Η εργασία αυτή είναι μία εισαγωγή στην μελέτη συστημάτων συνήθων μη-γραμμικών διαφορικών εξισώσεων και πως αυτά ορίζουν δυναμικά συστήματα. Παρουσιάζονται τα θεμελιώδη θεωρήματα ύπαρξης για συνήθεις διαφορικές εξισώσεις, ...
 • Σειρές Fourier και Προβλήματα Συνοριακών Τιμών 

  ΤΡΕΜΗ, ΙΩΑΝΝΑ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2013)
  Η παρούσα εργασία αναφέρεται στα προβλήματα συνοριακών τιμών και στη σύνδεση των προβλημάτων αυτών με τις Σειρές Fourier. Ειδικότερα αναφέρεται στη Θεωρία Sturm- Liouville, στα προβλήματα Sturm-Liouville, στην έννοια της ...
 • Στατιστική ανάλυση αλληλουχιών dna στη βιοπληροφορική 

  Καμμά, Σοφία - Αντώνιος (2006)
  Σ΄ αυτή την πτυχιακή εργασία ερεύνησα διάφορες στατιστικές ιδιότητες του dna. Αναφέρεται ο ορισμός του contig και απαντώνται βασικά ερωτήματα όπως ποια είναι η μέση αναλόγια γονιδιώματος καλυμμένου από contig, ποιος είναι ...
 • Στοχαστική μοντελοποίηση επίδοσης πληροφοριακών συστηματων με χρήση προσυντονισμένων αλγοριθμικών μεθόδων 

  Βιολέντης, Ιωάννης - Βασίλειος (2005)
  Η αναγκαιότητα εκτίμησης επίδοσης των πληροφοριακών συστημάτων είναι αναγκαία για την κατανόηση της συμπεριφοράς τους σε διάφορα σενάρια χρήσης. Στην παρούσα πτυχιακή παρουσιάζεται η μοντελοποίηση κάποιων πληροφοριακών ...