Now showing items 34-53 of 182

 • Εισαγωγή στα martingales 

  Γεωργίου, Αρετή - Μιχάλης (2014)
  Η έννοια των martingales έχει την προέλευση της σε τυχερά παιχνίδια δηλαδή περιγράφει ένα δίκαιο παιχνίδι.Η ονομασία martingaes προέρχεται από παλία στρατηγική όπου ο παίκτης ενός παιχνιδίου,συνεχίζει στην επόμενη παρτίδα ...
 • Εισαγωγή στα δικαιώματα προαίρεσης 

  Kαλτσίδου, Ελένη - Γεώργιος (2015)
  Ο πρωταρχικός στόχος αυτής της εργασίας είναι η δημιουργία δεσμών και κάποιων γενικών ιδιοτήτων για τις τιμές των δικαιωμάτων προαίρεσης καθώς και τεχνικών για τον υπολογισμό αυτών των τιμών. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο ...
 • Εισαγωγή στα δυναμικά συστήματα 

  Βλάχος, Γεώργιος - Αθανασιος (2013)
  Ένα δυναμικό σύστημα είναι ένας τρόπος να περιγράφεις στο πέρασμα του χρόνου όλες τις μεταβολές των σημείων ενός χώρου {dollar}S.{dollar} Ο χώρος {dollar}S{dollar} θα μπορούσε να είναι ας πούμε όλες οι καταστάσεις ενός ...
 • Εισαγωγή στη θεωρία αναπαραστάσεων ομάδων 

  Βιδάλη, Νεφέλη - Μιχάλης (2014)
  Η εργασία αυτή ασχολείται με κάποιες βασικές ιδέες και έννοιες της Θεωρίας Αναπαραστάσεων Ομάδων. Τα δύο πρώτα κεφάλαια είναι μία ανασκόπηση των ομάδων και των δράσεων ομάδων σε σύνολα, το τρίτο και τέταρτο ασχολούνται με ...
 • Εισαγωγή στη θεωρία διάστασης 

  Ιωάννου, Νικόλαος - Ιωάννης (2014)
  Ορισμός της έννοιας της διάστασης σε τοπολογικούς χώρους,παραδείγματα βασικών πεπερασμένων διαστασιακά τοπολογικών χώρων και τέλος, απόδειξη του θεωρήματος εμφύτευσης.
 • Εισαγωγή στη θεωρία μη φραγμένων τελεστών 

  Βέτας, Κωνσταντίνος - Δημήτριος (2013)
  Βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη θεωρία των μη φραγμένων τελεστών
 • Εισαγωγή στη μη τυπική ανάλυση 

  Σαπλαούρας, Σπυρίδων - Ελευθέριος (2015)
  Η εργασία παρουσιάζει και περιγράφει το θέμα του λογισμού μέσω κάποιων ποσοτήτων οι οποιες ονομάζονται απειροστά, με στόχο την απλουστευμένη προσέγγιση κάποιων εννοιών του λογισμού, όπως αυτήν της συνέχειας.
 • Εισαγωγή στην αλγεβρική Κ-θεωρία. 

  Καλαφάτης, Εμμανουήλ - Αριστείδης (2011)
  Η εργασία αυτή επικεντρώνεται στον ορισμό και την μελέτη των ομάδωνK0 και K1 για δακτυλίους. Πέρα από τους ορισμούς δίνουμε και κάποιουςβασικούς υπολογισμούς. Ειδικά μελετάμε τις ομάδες αυτές για ακέραιουςδακτυλίους ομάδων ...
 • Εισαγωγή στην αλγεβρική τοπολογία 

  Καρανικολόπουλος, Σωτήρης (2003)
 • Εισαγωγή στην εργοδική θεωρία 

  Αντωνοπούλου, Ευαγγελία - Ευστάθιος (2015)
  Στην πτυχιακή αυτή παρουσιάζουμε μια εισαγωγή στην Εργοδική Θεωρία. Εργοδική Θεωρία είναι ένα πεδίο της θεωρίας δυναμικών συστημάτων. Η Εργοδική Θεωρία μελετά την μακροπρόθεσμα προσεγγιστική συμπεριφορά των συστημάτων στο ...
 • Εισαγωγή στην θεωρία πινάκων 

  Νικολαΐδου, Ηλιάνα (2015-06-23)
 • Εισαγωγή στην ποιοτική θεωρία διαφορικών εξισώσεων 

  Τασιούδης, Οδυσσέας - Ιωάννης (2012)
  Εισαγωγή στα γραμμικά συστήματα διαφορικών εξισώσεων,παρουσίαση της ποιοτικής θεωρίας,αρχή της γραμμικοποίησησς,μέθοδος Liapunov
 • Εισαγωγή στην ποιοτική θεωρία των συνήθων διαφορικών εξισώσεων, περιοδικές λύσεις και εφαρμογές 

  Μουστακίδου, Πετρωνία - Κωνσταντίνος (2005)
  Με την παρούσα πτυχιακή εργασία επιχειρείται μία εισαγωγή στην ποιοτική θεωρία στην οποία κεντρική σημασία κατέχει η έννοια της ευστάθειας μίας λύσης,μέσω της οποίας ορίζουμε την ευστάθεια των διαφορικών εξισώσεων και των ...
 • Εισαγωγή στην υπερβολική γεωμετρία 

  Ντίμερης, Σπύρος - Ευάγγελος (2010)
  Μια πτυχιακή εργασία που σχετίζεται με έννοιες της Υπερβολικής γεωμετρίας, συγκολλήσεις και τον τύπο των Gauss-Bonnet.
 • Εισαγωγή στις άλγεβρες Banach 

  Τσιάκαλου, Μαρία Ελένη - Αθανάσιος (2011)
  Στην εργασία αυτή μελετάμε τη βασική θεωρία των αλγεβρών Banach με σκοπό να καταλλήξουμε ότι κάθε άλγεβρα Banach με μονάδα εμφυτεύεται στην άλγεβρα των μιγαδικών συνεχών συναρτήσεων σε ένα συμπαγή χώρο.
 • Εισαγωγή στις στοχαστικές ανελίξεις 

  Αγγελής, Παναγιώτης - Δημήτριος (2013)
  Μία πρώτη εισαγωγή στις στοχαστικές ανελίξεις αφού πρώτα αναφέρουμε μερικούς βασικούς όρους για την κατανόηση των μετέπειτα κεφαλαίων
 • Εκτίμηση παραμέτρων μιας κατανομής με διαστήματα εμπιστοσύνης και ελέγχους υποθέσεων 

  Λιάγγα, Αυγή - Δημήτριος (2013)
  Στην εργασία αυτή θα ασχοληθούμε όπως μας παραπέμπει και ο τίτλος μας με εκτιμήσεις παραμέτρων μιας κατανομής με διαστήματα εμπιστοσύνης και ελέγχους υποθέσεων. Έτσι στο πρώτο κεφάλαιο κάνουμε μια μικρή εισαγωγή σε ...
 • Ελλειπτικά ολοκληρώματα και ο αριθμο-γεωμετρικός μέσος 

  Ελευθερίου, Άννα - Iωάννης (2013)
  Ο υπολογισμός ολοκληρωμάτων είναι από τα πιο βασικά και δύσκολα προβλήματα στα μαθηματικά. Ο υπολογισμός τους είναι κεντρικό θέμα στην γεωμετρία (υπολογισμός μηκών, εμβαδών όγκων), στις διαφορικές εξισώσεις, στην θεωρία ...
 • Εξισώσεις καθυστέρησης και εφαρμογές στην μαθηματική βιολογία 

  Γανίτη Ρουμελιώτου, Αικατερίνη - Παναγιώτης (2015)
  Θα παρουσιάσουμε ποικίλες διαφορικές εξισώσεις καθυστέρησης, κυρίως από το τομέα της βιολογίας, μαζί όλα τα απαραίτητα στοιχεία, προκειμένου να μπορούμε να τις μελετήσουμε. Αυτές κυμαίνονται από μοντέλα πληθυσμών, φυσιολογίας, ...