Now showing items 1-20 of 153

 • Μοντέλα ισορροπίας για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 

  Τριανταφύλλου, Ιωάννης - Νικόλαος (2005)
  Το κύριο μέρος της διπλωματικής ήταν η επέκταση ενός υπάρχοντος μοντέλου της ισορροπίας συναλλαγματικής ισοτιμίας. Έχοντας ως βάση τα μοντέλα ισορροπίας συναλλαγματικής ισοτιμίας μιας περιόδου και δύο περιόδων, έγινε ...
 • Ακριβής και Αριθμητική Επίλυση Παραβολικών Προβλημάτων και Εφαρμογή στα Χρηματοοικονομικά 

  Μενεγάκης, Εμμανουήλ - Γεώργιος (2005)
  Φαινόμενα όπως η ροή θερμότητας σε μια θερμικά αγώγιμη περιοχή, η ροή ηλεκτρισμού σε γραμμές μεταφοράς, ο ηλεκτρομαγνητισμός, καθώς και γενικότερα κάθε φαινόμενο διάχυσης, περιγράφονται από την εξίσωση θερμότητας. Η εξίσωση ...
 • Η θεωρία της επαναληπτικής ωφελιμότητας (recursive utility) και η εφαρμογή της στα χρηματοοικονομικά 

  Λουκατάρη, Αλεξάνδρα - Δημήτριος (2005)
  Ορισμός της έννοιας της επαναληπτικής ωφελιμότητας και ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της. Παρουσίαση των βασικών θεωρημάτων αναπαράστασης των προτιμήσεων των ατόμων μέσω των συναρτήσεων επαναληπτικής ωφελιμότητας ...
 • Ανάλυση αλληλουχιών πρωτεϊνών με μεθόδους δυναμικού προγραμματισμού 

  Γεωργίου, Θεοδώρα - Ιωάννης (2005)
  Η αντιστοίχιση αλληλουχιών είναι χρήσιμη για την εύρεση λειτουργικών, δομικών, και εξελικτικών πληροφοριών σε βιολογικές ακολουθίες. Είναι σημαντικό να βρίσκουμε την καλύτερη δυνατή ή αλλιώς ...
 • Μοντέλα παλινδρόμησης για το σχετικό ρίσκο 

  Μαυρομουστάκη, Αναστασία - Κωνσταντίνος (2006)
  Τα Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα είναι πλέον ένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα στατιστικά εργαλεία στην εφαρμοσμένη Στατιστική. Επεκτείνουν την ανάλυση παλινδρόμησης σε μία μεγαλύτερη κλάση προβλημάτων που αφορούν την ...
 • Διερεύνηση και σύγκριση των μεθόδων cluster και fuzzy cluster ανάλυση 

  Νάκου, Χριστίνα - Αντώνιος (2006)
  Στο πρώτο μέρος αναλύεται η cluster ανάλυση με την βοήθεια της Ιεραρχικής ανάλυσης σε συστάδες και της ανάλυσης σε συστάδες Κ μέσων. Με την βοήθεια των παραδηγμάτων γίνονται κατανοητές και οι δύο μέθοδοι. Στο δεύτερο ...
 • Πειραματικοί Σχεδιασμοί Lean Από Μη-ισοδύναμους Πίνακες Hadamard 

  Χρονόπουλος, Σταύρος - Χρήστος (2006)
  Στην παρούσα εργασία διεξάγεται μια μελέτη των σχεδιασμών Lean που προκύπτουν από μη-ισοδύναμους πίνακες Hadamard διαφόρων τάξεων. Οι σχεδιασμοί αυτοί προσφέρουν έναν αποδοτικό τρόπο για τη μελέτη, με οικονομικό τρόπο, ...
 • Μελέτη των ιδιοτήτων των επιφενειών ROC 

  Μπαντής, Λεωνίδας - Ευάγγελος (2006)
  Η διάγνωση είναι συνήθως μια ατελής διαδικασία. Η χρήση των καμπύλων ROC είναι διαδεδομένη σε προβλήματα αξιολόγησης διαγνωστικών μεθόδων ταξινόμησης σε δύο ομάδες, στην Ιατρική, την Πληροφορική, τα Χρηματοοικονομικά κ.α. ...
 • Αμερόληπτοι εκτιμητές συστηματικού κινδύνου-εμπειρική αναλυση για το Χρηματιστήριο Αθηνών 

  Μπαμπάς, Νικόλαος - Σπυρίδων (2006)
  Σε αυτή την εργασία έγινε προσπάθεια να εκτιμηθεί αμερόληπτα ο συντελεστής συστηματικού κινδύνου. ο συντελεστής συστηματικού κινδύνου είναι η παράμετρος κλίσης του μοντέλου της αγοράς. η μεροληψία δημιουργείται επειδή δεν ...
 • Ανάλυση υπερκορεσμένων παραγοντικών σχεδιασμών 

  Νικολακάκης, Φώτιος - Μύρων (2006)
  Παρατίθονται τέσσερις μέθοδοι ανάλυσης υπερκορεσμένων παραγοντικών σχεδιασμών και εξετάζεται η αποτελεσματικότητα της κάθε μεθόδου μέσω πειραμάτων εξομοίωσης . Σκοπός μας είναι να δούμε κατά πόσο εκτιμά η κάθε μέθοδος τους ...
 • Πιστωτικά παράγωγα 

  Αντωνίου, Νίκη - Αντώνιος (2006)
  Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα αντιμετώπισης ή μείωσης του πιστωτικού κινδύνου (credit derivatives) αποτελούν συμβάσεις ανάμεσα σε δυο μέρη βάσει, των οποίων μεταβιβάζεται ο πιστωτικός κινδύνος από το ένα μέρος στο ...
 • Κατασκευή εφαρμογής υπολογισμού αξίας σε κίνδυνο : εφαρμογές στα αμοιβαία κεφάλαια 

  Θαρσίτης, Δημήτριος - Κ. (2006)
  Η αξία σε κίνδυνο στις μέρες μας είναι ένα εργαλείο μέτρησης του κινδύνου. Όσο αφορά τους τραπεζικούς οργανισμούς, η μέτρηση του κινδύνου με τις μεθόδους της αξίας σε κίνδυνο είναι υποχρεωτική και επιβάλλεται από την ...
 • Αξιολόγηση επενδύσεων 

  Τσούτσος, Χρήστος (2007)
  Η συγκεκριμένη μεταπτυχιακή εργασία έχει σαν στόχο την ανάλυση μέρους αμοιβαίων κεφαλαίων. Η ανάλυση αυτή πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο single index model. Έγινε λοιπόν εφαρμογή της σε αμοιβαία κεφάλαια και δώσαμε κάποια ...
 • Τιμολόγηση ασφαλιστικών συμβολαίων με χρήση χρηματοοικονομικών μεθόδων 

  Αρμενάτζογλου, Άγγελος - Νικολαος (2007)
  Στην παρούσα εργασία διαπραγματεύονται θέματα παραδοσιακών μεθόδων τιμολόγησης ασφαλιστικών συμβολαίων. Επίσης παρουσιάζεται η ανάγκη χρήσης των χρηματοοικονομικών αγορών στην ασφαλιστική και αναλογιστική επιστήμη καθώς ...
 • Ανάλυση Κινδύνου Μακροβιότητας 

  Μαργαριτίδης, Δημήτρης; Σακέτος, Χρήστος (2007)
  Στην εργασία πραγματοποιείται μοντελοποίηση της έντασης θνησιμότητας με βαση δεδομένα τα οποία προέρχονται από απογραφές της Ελλάδος. Στην αρχή αναλύεται θεωρητικά η έννοια της εξομάλυνσης και των γενικευμένων γραμμικών ...
 • Λογισμός κατά Malliavin και εφαρμογές στην χρηματοοικονομική 

  Μπαλτάς, Ιωάννης (2007)
  Στην παρούσα εργασία γίνεται μια σύντομη εισαγωγή στον λογισμό κατά Mallaivin. Εξετάζονται τα βασικά στοιχεία του ( πολλαπλό ολοκλήρωμα κατά Ito, ανάπτυγμα σε χάος του Wiener, παράγωγος κατά Malliavin, ολοκλήρωμα κατά ...
 • Αριθμητική προσομοίωση στοχαστικών διαφορικών εξισώσεων με εφαρμογή στην αποτίμηση παραγώγων προϊόντων 

  Ηλιάδης, Ιωάννης - Γεώργιος (2008)
  Στη συγκεκριμένη εργασία μελετάμε θεωρητικά μεθόδους επίλυσης απλών μοντέλων διάχυσης, τις οποίες και γενικεύουμε στην περίπτωση των μοντέλων διάχυσης με άλματα. Τα αποτελέσματα στα οποία καταλήγουμε τα χρησιμοποιούμε για ...
 • Ανάλυση Στυλ Και Μέτρηση Αποδοτικότητας Αμοιβαίων Κεφαλαίων 

  Κωλέτση, Αγγελική (2008)
  Ανάλυση Στυλ και μέτρηση αποδοτικότητας αμοιβαίων κεφαλάιων . Ταξινόμηση και Αξιολόγηση Αμοιβαίων κεφαλαίων με χρήση διαφόρων δεικτών.
 • Μέθοδοι αξιολόγησης των διαχειριστών αμοιβαίων κεφαλαίων και δημιουργία funds of funds. 

  Μαυρουδή, Βασιλική (2008)
  Η εργασία αναφέρεται στα τελικά αποτελέσματα και τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουμε από την εφαρμογή ενός συνδυασμού θεωρίας παλινδρόμησης και των μέτρων απόδοσης για 61 αμοιβαία κεφάλαια εσωτερικού και αξιολογεί τους ...
 • Το Υπόδειγμα Πιστωτικού Κινδύνου του Merton 

  Σπανάκης, Νίκος (2008)
  Θεωρητική και μαθηματική περιγραφή του υποδείγματος πιστωτικού κινδύνου του R. Merton. Πρακτική εφαρμογή του υποδείγματος σε Ελληνικές εισηγμένες ΑΕ