Now showing items 54-73 of 152

 • Η απλή Lie άλγεβρα F4 

  Ροκόφυλλου, Μαριάνθη - Ηλίας (2011)
  Η απλη lie αλγεβρα f4 ωσ παραγωγισεις της εξαιρετικης απλης Jordan άλγεβρας
 • Η αρχή αναλλοίωτου του Lasalle και εφαρμογές 

  Κωνσταντινίδου, Αγγελική (2008)
  Στην εργασία αυτή ασχολούμαι με ένα πολύ σημαντικό θεώρημα από τα δυναμικά συστήματα, το θεώρημα αρχής αναλλοίωτου του Lasalle. Το θεώρημα αυτό περιγράφει με λεπτομέρεια τις απαραίτητες συνθήκες για την σύγκλιση σε ένα ...
 • Η ασυνεχής μέθοδος Galerkin για συστήματα συνήθων διαφορικών εξισώσεων 

  Ροκοπάνος, Νικόλαος - Παναγιώτης (2005)
  Παρουσιάζουμε και αναλύουμε την "ασυνεχή μέθοδο Galerkin βαθμού q" με q=0 ή 1, για την προσέγγισης της λύσης προβλημάτων αρχικών τιμών για γραμμικά και μη γραμμικά συστήματα συνήθων διαφορικών εξισώσεων. Η μεταπτυχιακή ...
 • Η διάσταση Hausdorff στις διαδρομές και τις επιφανειες Brown 

  Κωνσταντάκη, Εμμανουέλα (2008)
  Στην παρούσα εργασία γίνεται μελέτη των επιφανειών και διαδρομών Brown. Η πρώτη ενότητα εισάγει τους ορισμούς και τις βασικές έννοιες από τη θεωρία συνόλων, μετρικών χώρων, συναρτήσεων και πιθανοτήτων. Στη δεύτερη ενότητα, ...
 • Η διάσταση Hausdorff του χαοτικού Lorenz 

  Συμεωνίδου, Σοφία (2008)
  Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης τη διάσταση Hausdorff για τον χαοτικό ελκυστή Lorenz. Για λόγους πληρότητας θα πρέπει να παρουσιάσουμε τις βασικές έννοιες της διάστασης Hausdorff, καθώς και την έννοια των ...
 • Η δυναμική της επαφής Josephson 

  Καραθανάση, Μαρία - Ιωάννης (2013)
  Η εργασία διαπραγματεύεται τη δυναμική της επαφής Josephson.Στο πρώτο κεφάλαιο δίνεται το κατάλληλο υπόβαθρο της φυσικής ,στο δεύτερο το αντίστοιχο στα μαθηματικά ενώ στο τρίτο μελετάται διεξοδικά η δυναμική της επαφής.
 • Η Εξίσωση Fisher- Kolmogoroff και οι κυματικές της λύσεις. 

  Μπαρμπέρη, Μαρία - Απόστολος (2012)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη ύπαρξης κυματικών λύσεων για τη μη γραμμική εξίσωση αντίδρασης-διάχυσης των Fisher-Kolmogoroff όπως επίσης και γενικεύσεων αυτής.Στο πρώτο και στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια ...
 • Η εξίσωση KDV με απόσβεση 

  Ανδρεόλας, Γαβριήλ - Γ. (2006)
  Η βασική ιδέα για την απόδειξη ύπαρξης λύσης για την εξίσωση KdV βρίσκεται στη μέθοδο Galerkin. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή κατασκευάζεται μια προσεγγιστική ακολουθία λύσεων μέσω ενός κατάλληλου συστήματος συνήθων διαφορικών ...
 • Η επίδραση της ιξωδοελαστικότητας και του αέρα στην βιομηχανική διεργασία film blowing 

  Καμμάς, Παντελής - Α. (2006)
  Film blowing είναι η βιομηχανική διεργασία παραγωγής λεπτών πλαστικών φύλλων μεγάλης επιφάνειας από πολυμερικά υλικά. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το μαθηματικό μοντέλο που περιγράφει την διεργασία και μελετάται ανάλυση ...
 • Η Πιθανοθεωρητική Μέθοδος 

  Τζιάτζιος, Νικόλαος - Ιωάννης (2005)
  Ο όρος πιθανοθεωρητική μέθοδος χρησιμοποιείται για ένα πολύ γενικό σχήμα απόδειξης. Το ζητούμενο είναι να αποδείξουμε την ύπαρξη κάποιας δομής με προκαθορισμένες ιδιότητες. Αντί να κατασκευάσουμε το συγκεκριμένο παράδειγμα ...
 • Θεώρημα ολικής διακλάδωσης και εφαρμογές του 

  Θεοδώρου, Δημήτριος - Πελοπίδας (2013)
  Σκοπός της εργασίας αυτής, είναι η παρουσίαση του θεωρήματος ολικής διακλάδωσης του Rabinowitz το οποίο εξασφαλίζει υπό κατάλληλες συνθήκες την ύπαρξη μη γραμμικών ιδιοσυναρτήσεων για μη γραμμικά προβλήματα ιδιοτιμών. ...
 • Θεωρήματα μετρικοποιησιμότητας 

  Θαρουνιάτη, Ελένη - Σπυρίδων (2009)
  Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται μερικά θεωρήματα μετρικοποιησιμότητας ενός τοπολογικού χώρου καθώς και οι αντίστοιχες έννοιες που αναπτύχθηκαν. Αρχικά αναφέρεται η έννοια της κανονικότητας ενός τοπολογικού χώρου και ...
 • Θεωρία galois κατασκευές με κανόνα και διαβήτη 

  Πόπορη, Χριστίνα - Γεώργιος (2015)
  Ένα από τα αρχαιότερα αντικείμενα της Άλγεβρας, ήταν η μελέτη των πολυωνυμικών εξισώσεων. Το πρόβλημα ήταν η εύρεση κατάλληλων τύπων που να δίνουν τις ρίζες των εξισώσεων αυτών συναρτήσει των συντελεστών τους. Μ' αυτό ...
 • Θεωρία και εφαρμογές στοχαστικού δυναμικού προγραμματισμού 

  Παπαθανασίου, Βασίλειος - Γεώργιος (2015)
  Η αβεβαιότητα αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό στην καθημερινότητα διαφόρων επιχειρήσεων και οργανισµών. Ο εκάστοτε ερευνητής βρίσκεται αντιμέτωπος µε τη λήψη μιας απόφασης. Τα διάφορα στοχαστικά μοντέλα που κατασκευάζονται ...
 • Θεωρία κλάσεων σωμάτων και εφαρμογές στην κρυπτογραφία 

  Γκερπίνης, Νικόλαος - Δημήτριος (2005)
 • Θεωρία Ομάδων και Θεωρήματα Sylow 

  Πολίτου, Δήμητρα (2009)
  Η διπλωματική αυτή παρουσιάζει την Θεωρά των Ομάδων. Μελετά κάποιες σημαντικές Ομάδες όπως είναι οι Ομάδες Συμμετρίας και οι Διεδρικές, οι αβελιανές ομάδες και η ομάδα του Klein. Τέλος, κλείνει με τα Θεωρήματα του Sylow ...
 • Θεωρία ομολογίας συμπλεγμάτων 

  Αναγνωστοπούλου, Μαρία - Ιωάννης (2008)
  Θεωρία Ομολογίας Συμπλεγμάτων Ένα από τα κύρια αντικείμενα της Τοπολογίας είναι και η μελέτη τοπολογικών χώρων. Στην εργασία αυτή μελετούμε τα συμπλέγματα, τα οποία κατασκευάζονται από στοιχειώδη ευκλείδια αντικείμενα που ...
 • Κατανεμημένη επίλυση προβλήματος Ν-σωμάτων 

  Καβακιώτη, Μαριόρα - Δημήτριος (2011)
  Στην παρούσα διπλωματική παρουσιάζεται και μελετάται μέσω προσομοιώσεων το βαρυτικό πρόβλημα των Ν-σωμάτων ενός συστήματος χωρίς συγκρούσεις, στις 3 διαστάσεις, το οποίο περιγράφεται από ένα μοντέλο Plummer. Για την επίλυση ...
 • Κατανεμημένοι αλγόριθμοι βελτιστοποίησης και ελέγχου τοπολογιών ασυρμάτων δικτύων τύπου AdHoc 

  Σαϊτάκης, Ανδρέας Γεώργιος - Δημήτριος (2015)
  Τα δίκτυα Ad hoc είναι η τελευταία εξέλιξη στη τεχνολογία των ασύρματων δικτύων. Το βασικό χαρακτηριστικό και ταυτόχρονα η μεγάλη διαφορά αυτής της τεχνολογίας με τους παλαιότερους τύπους ασύρματων δικτύων είναι, ότι δεν ...