Now showing items 46-65 of 152

 • Εξισώσεις Navier-Stokes και ασυμπτωτική συμπεριφορά της εξίσωσης Burgers με ιξώδες 

  Ερωτοκρίτου, Άλκηστη - Δημήτριος (2006)
  Σκοπός της εργασίας αυτής είναι μια εισαγωγή σε μια από τις βασικές μεθόδους για την μελέτη της ασυμπτωτικής συμπεριφοράς των λύσεων μερικών διαφορικών εξισώσεων, της ενεργειακής μεθόδου. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια ...
 • Εξισώσεις αντίδρασης διάχυσης : οδεύοντα κύματα και ασυμπτωτική συμπεριφορά των λύσεων 

  Λουκίσσας, Φώτης - Ιωάννης (2007)
  Σκοπός της εργασίας αυτής, είναι η μελέτη της εξίσωσης αντίδρασης διάχυσης, μιας εξίσωσης με πολλές εφαρμογές στην βιολογία, στην χημεία και γενικότερα στο περιβάλλον. Αποδεικνύεται με συναρτήσεις ενέργειας ότι οι πληθυσμοί ...
 • Ευφυή διδακτικά συστήματα στα μαθηματικά 

  Βουγαζιανού, Κλεοπάτρα - Χαράλαμπος (2013)
  Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να περιγράψει τα ευφυή διδακτικά συστήματα καθώς και τις μεθόδους που χρησιμοποιούν ώστε να επιτύχουν τα κατάλληλα διδακτικά αποτελέσματα, με απώτερο σκοπό τη μάθηση των ...
 • Εφαρμογές στη θεωρία των δυναμικών συστημάτων στη δυναμική ηλεκτρικών κυκλωμάτων 

  Φυτιλή, Παναγιώτα - Ιωάννης (2014)
  Σε αυτή την εργασία θα παρουσιάσουμε απόδειξη της ύπαρξης περιοδικής λύσης –οριακού κύκλου για το σύστημα van der Pol, ένα από τα θεμελιώδη μαθηματικά μοντέλα για την περιγραφή μη-γραμμικών ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Η εργασία ...
 • Εφαρμογές της θεωρίας δυναμικών συστημάτων σε μαθηματικά μοντέλα της βιολογίας 

  Γιτοπούλου, Μαργαρίτα - Nικόλαος (2013)
  Σε αυτήν την εργασία θα εξετάσουμε κάποια μη γραμμικά συστήματα που έχουν χρησιμοποιηθεί ως μαθηματικά μοντέλα για μια ποικιλία βιολογικών συστημάτων, κάνοντας ποιοτικές παραδοχές σχετικά με τη μορφή των εξισώσεων. Στη ...
 • Εφαρμογές της Θεωρίας Ομάδων στην Κρυπτογραφία 

  Κουκούσουλα, Αικατερίνη - Θεοφάνης (2011)
  Στην εργασία αυτή συσχετίζονται η Θεωρία Ομάδων και η Κρυπτογραφία. Κατασκευάζεται ένα αλγεβρικό κρυπτοσύστημα δημοσίου κλειδιού για ένα πρωτόκολλο ανταλλαγής κλειδίων που ονομάζεται CAKE.
 • Εφαρμογές των μεθόδων της θεωρίας διαταραχών στη μελέτη δυναμικών συστημάτων 

  Στουγγιώτη, Σταυρούλα - Βασίλειος (2011)
  Πολλές φορές οι εξισώϊσεις ενός μαθηματικού μοντέλου, το οποίο περιγράφει κάποιο φυσικό πρόβλημα, δεν είναι δυνατό να λυθούν ακριβώς με χρήση αναλυτικών μεθόδων. Έτσι, είναι συχνά απαραίτητο να καταφύγουμε στη χρήση ...
 • Εφαρμογή των βασεων Grobner στα συστήματα GPS: επίλυση αλγεβρικών υπολογιστικών προβληματων στη γεωδαισία και την γεωπληροφορική 

  Πανάγου, Θεόδωρος - Γεώργιος (2006)
  Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να επιλυθούν προβλήματα της Γεωδαισίας με τη χρήση των Βάσεων Grobner (και όχι με τις μεθόδους ελαχίστων τετραγώνων ). Γίνεται επισκόπηση της θεωρίας της Γεωδαισίας καθώς και του συστήματος ...
 • Η απλή Lie άλγεβρα F4 

  Ροκόφυλλου, Μαριάνθη - Ηλίας (2011)
  Η απλη lie αλγεβρα f4 ωσ παραγωγισεις της εξαιρετικης απλης Jordan άλγεβρας
 • Η αρχή αναλλοίωτου του Lasalle και εφαρμογές 

  Κωνσταντινίδου, Αγγελική (2008)
  Στην εργασία αυτή ασχολούμαι με ένα πολύ σημαντικό θεώρημα από τα δυναμικά συστήματα, το θεώρημα αρχής αναλλοίωτου του Lasalle. Το θεώρημα αυτό περιγράφει με λεπτομέρεια τις απαραίτητες συνθήκες για την σύγκλιση σε ένα ...
 • Η ασυνεχής μέθοδος Galerkin για συστήματα συνήθων διαφορικών εξισώσεων 

  Ροκοπάνος, Νικόλαος - Παναγιώτης (2005)
  Παρουσιάζουμε και αναλύουμε την "ασυνεχή μέθοδο Galerkin βαθμού q" με q=0 ή 1, για την προσέγγισης της λύσης προβλημάτων αρχικών τιμών για γραμμικά και μη γραμμικά συστήματα συνήθων διαφορικών εξισώσεων. Η μεταπτυχιακή ...
 • Η διάσταση Hausdorff στις διαδρομές και τις επιφανειες Brown 

  Κωνσταντάκη, Εμμανουέλα (2008)
  Στην παρούσα εργασία γίνεται μελέτη των επιφανειών και διαδρομών Brown. Η πρώτη ενότητα εισάγει τους ορισμούς και τις βασικές έννοιες από τη θεωρία συνόλων, μετρικών χώρων, συναρτήσεων και πιθανοτήτων. Στη δεύτερη ενότητα, ...
 • Η διάσταση Hausdorff του χαοτικού Lorenz 

  Συμεωνίδου, Σοφία (2008)
  Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης τη διάσταση Hausdorff για τον χαοτικό ελκυστή Lorenz. Για λόγους πληρότητας θα πρέπει να παρουσιάσουμε τις βασικές έννοιες της διάστασης Hausdorff, καθώς και την έννοια των ...
 • Η δυναμική της επαφής Josephson 

  Καραθανάση, Μαρία - Ιωάννης (2013)
  Η εργασία διαπραγματεύεται τη δυναμική της επαφής Josephson.Στο πρώτο κεφάλαιο δίνεται το κατάλληλο υπόβαθρο της φυσικής ,στο δεύτερο το αντίστοιχο στα μαθηματικά ενώ στο τρίτο μελετάται διεξοδικά η δυναμική της επαφής.
 • Η Εξίσωση Fisher- Kolmogoroff και οι κυματικές της λύσεις. 

  Μπαρμπέρη, Μαρία - Απόστολος (2012)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη ύπαρξης κυματικών λύσεων για τη μη γραμμική εξίσωση αντίδρασης-διάχυσης των Fisher-Kolmogoroff όπως επίσης και γενικεύσεων αυτής.Στο πρώτο και στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια ...
 • Η εξίσωση KDV με απόσβεση 

  Ανδρεόλας, Γαβριήλ - Γ. (2006)
  Η βασική ιδέα για την απόδειξη ύπαρξης λύσης για την εξίσωση KdV βρίσκεται στη μέθοδο Galerkin. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή κατασκευάζεται μια προσεγγιστική ακολουθία λύσεων μέσω ενός κατάλληλου συστήματος συνήθων διαφορικών ...
 • Η επίδραση της ιξωδοελαστικότητας και του αέρα στην βιομηχανική διεργασία film blowing 

  Καμμάς, Παντελής - Α. (2006)
  Film blowing είναι η βιομηχανική διεργασία παραγωγής λεπτών πλαστικών φύλλων μεγάλης επιφάνειας από πολυμερικά υλικά. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το μαθηματικό μοντέλο που περιγράφει την διεργασία και μελετάται ανάλυση ...
 • Η Πιθανοθεωρητική Μέθοδος 

  Τζιάτζιος, Νικόλαος - Ιωάννης (2005)
  Ο όρος πιθανοθεωρητική μέθοδος χρησιμοποιείται για ένα πολύ γενικό σχήμα απόδειξης. Το ζητούμενο είναι να αποδείξουμε την ύπαρξη κάποιας δομής με προκαθορισμένες ιδιότητες. Αντί να κατασκευάσουμε το συγκεκριμένο παράδειγμα ...
 • Θεώρημα ολικής διακλάδωσης και εφαρμογές του 

  Θεοδώρου, Δημήτριος - Πελοπίδας (2013)
  Σκοπός της εργασίας αυτής, είναι η παρουσίαση του θεωρήματος ολικής διακλάδωσης του Rabinowitz το οποίο εξασφαλίζει υπό κατάλληλες συνθήκες την ύπαρξη μη γραμμικών ιδιοσυναρτήσεων για μη γραμμικά προβλήματα ιδιοτιμών. ...