• A study of efficiency in capital markets using stochastic models and simulated trading rules 

  Παπαναγιώτου, Ευαγγελία - Θωμάς (2004)
  -
 • Αλγεβρικά σώματα συναρτήσεων και γεωμετρικοί κώδικες GOPPA 

  Κουμούτση, Σοφία - Ιωάννης (2005)
  Οι error-correcting κώδικες χρησιμοποιούνται για να διορθώνονται λάθη όταν μηνύματα μεταδίδονται μέσω δικτύου με παρεμβολές. Τέτοιοι κώδικες είναι οι ευρείας χρήσης κώδικες reed-solomon. Γενίκευση αυτών αποτελούν οι ...
 • Συνεχή Μαθηματικά Μοντέλα Διαχείρισης Αλιευμάτων 

  Πολιτικός, Δημήτριος - Βασίλειος (2005)
  -
 • Κόμποι, links και DNA 

  Λάμπρου, Παναγιώτα - Δημήτριος (2005)
  Σε αυτή τη πτυχιακή εργασία μελετήσαμε τους κόμπους, τα Links και έπειτα την μοντελοποιήσαμε στη βιολογία. Το DNA το γενετικό μας υλικό παρουσιάζει κάποιες ανωμαλίες οι οποίες προκαλούν καρκίνο στον οργανισμό. Τα μαθηματικά ...
 • Αποτίμηση παράγωγων συμβολαίων ηλεκτρικής ενέργειας 

  Τσιτάκης, Δημήτριος - Παναγιώτης (2005)
  Στην απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, έχουν δημιουργηθεί παράγωγα συμβόλαια τα οποία εξαρτώνται από την τιμή του ηλεκτρισμού. Η αποτίμησή τους δεν μπορεί να βασιστεί στο μοντέλο των Black-Scholes εξαιτίας των ...
 • Η ασυνεχής μέθοδος Galerkin για συστήματα συνήθων διαφορικών εξισώσεων 

  Ροκοπάνος, Νικόλαος - Παναγιώτης (2005)
  Παρουσιάζουμε και αναλύουμε την "ασυνεχή μέθοδο Galerkin βαθμού q" με q=0 ή 1, για την προσέγγισης της λύσης προβλημάτων αρχικών τιμών για γραμμικά και μη γραμμικά συστήματα συνήθων διαφορικών εξισώσεων. Η μεταπτυχιακή ...
 • Στοχαστικός λογισμός και εφαρμογές 

  Βασιλείου, Πέτρος - Σταύρος (2005)
  Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία μελετώνται κάποια βασικά θέματα στον χώρο του Στοχαστικού Λογισμού και της Στοχαστικής Ανάλυσης.Καλύπτονται βασικές έννοιες από την Θεωρία Πιθανοτήτων και γίνεται μια πρώτη προσέγγιση στην ...
 • Uniformization αλγεβρικών καμπύλων 

  Καρανικολόπουλος, Σωτήρης - Χρήστος (2005)
  Kαλυπτικές απεικονίσεις, αντιστοιχία με το θεμελιώδες θεώρημα της θεωρίας Galois, επιφάνειες Riemann, σώματα μερόμορφων συναρτήσεων, τάυτιση των επιφανειών Riemman με αλγεβρικές καμπύλες, συσχέτιση Galois επεκτάσεων με ...
 • Θεωρία κλάσεων σωμάτων και εφαρμογές στην κρυπτογραφία 

  Γκερπίνης, Νικόλαος - Δημήτριος (2005)
 • Μικροδομή της αγοράς 

  Φιλιππής, Γεώργιος - Νικόλαος (2005)
  Μικροδομή της αγοράς είναι η μελέτη των μηχανισμών συναλλαγής των χρηματοοικονομικών τίτλων, το κόστος των μηχανισμών αυτών και η επίδραση τους στις τιμές των τίτλων. Τα κόστη της διαδικασίας συναλλαγής που μελετά ο τομέας ...
 • Φαινόμενα διακλάδωσης τύπου Hopf σε χημικά και βιολογικά συστήματα 

  Ρευματά, Μαρία - Ιωάννης (2005)
  Με τη μεταπτυχιακή αυτή διατριβή επιχειρείται μια εισαγωγική προσέγγιση της δυναμικής συμπεριφοράς ομογενών ταλαντούμενων αντιδράσεων που εμφανίζουν το φαινόμενο διακλάδωσης Hopf. Αρχικά, γίνεται μια συνοπτική αναφορά στη ...
 • Η Πιθανοθεωρητική Μέθοδος 

  Τζιάτζιος, Νικόλαος - Ιωάννης (2005)
  Ο όρος πιθανοθεωρητική μέθοδος χρησιμοποιείται για ένα πολύ γενικό σχήμα απόδειξης. Το ζητούμενο είναι να αποδείξουμε την ύπαρξη κάποιας δομής με προκαθορισμένες ιδιότητες. Αντί να κατασκευάσουμε το συγκεκριμένο παράδειγμα ...
 • Λύσεις σταθερής ισχύος για τη μη γραμμική εξίσωση Schrodinger 

  Διαμαντίδης, Σεβαστός - Αντώνιος (2005)
  Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, ένα γραμμικό σύστημα διαφορικών εξισώσεων στο επίπεδο μπορεί να έχει σαγματικό σημείο με ομοκλινική τροχιά. Η μέθοδος Melnikov εξετάζει τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες είναι δυνατόν ...
 • Μελέτη υπερβολικών ομάδων 

  Τσετσέκου, Μαρία (2006)
  Στην άλγεβρα, ένα σημαντικό εργαλείο στην μελέτη της δομής μιας ομάδας είναι η παράσταση της ομάδας. «Οπτικοποιούμε» την ομάδα με το Cayley γράφημά της, το οποίο κατασκευάζεται με βάση μία παράστασης της ομάδας (κάθε ...
 • Μελέτη Μαθηματικών Μοντέλων για την Τήξη Υλικών στη Βιομηχανική Παραγωγή 

  Νικοπούλου, Ευστρατία - Βασίλειος (2006)
  Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη μελέτη προβλημάτων που αφορούν στην αλλαγή φάσης υλικών σε διαδικασίες βιομηχανικής παραγωγής. Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία αλλαγής φάσης ενός υλικού από στερεό σε υγρό και αντίστροφα ...
 • Μαθηματική Μοντελοποίηση της Διάβρωσης Αγωγών από Σκυρόδεμα 

  Κούκουρα, Ανθή Ειρήνη - Δημήτριος (2006)
  Σ' αυτήν την εργασία γίνεται μια προσέγγιση της φυσικής σημασίας της διάβρωσης των εσωτερικών τοιχωμάτων των τσιμεντοσωλήνων από την ροή των λυμάτων μέσα σε αυτούς. Εξηγείται η χημική διαδικασία και προσομοιώνεται το ...
 • Tρισδιάστατη ανάλυση ευστάθειας και η επίδραση της θερμοκρασίας στην βιομηχανική διεργασία film blowing 

  Καραμπάγιας, Ιωάννης - Δημήτριος (2006)
  Ανάπτυξη μαθηματικού μοντέλου για το πρόβλημα του film blowing ή αλλιώς της διεργασίας παρασκευής πλαστικών φιλμ μεγάλης επιφανείας.Μελέτη του προβλήματος για την περίπτωση νευτώνιου ρευστού.Μέλέτη της επίδρασης της ...
 • Εξισώσεις Navier-Stokes και ασυμπτωτική συμπεριφορά της εξίσωσης Burgers με ιξώδες 

  Ερωτοκρίτου, Άλκηστη - Δημήτριος (2006)
  Σκοπός της εργασίας αυτής είναι μια εισαγωγή σε μια από τις βασικές μεθόδους για την μελέτη της ασυμπτωτικής συμπεριφοράς των λύσεων μερικών διαφορικών εξισώσεων, της ενεργειακής μεθόδου. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια ...
 • / illing συναρτήσεις 

  Χατζηβασιλείου, Γρηγόρης (2006)
  Δεδομένης μιας ομάδας, ορίζεται για αυτή ένας τρόπος συμβολισμού τον οποίο ονομάζουμε παράσταση ομάδας. Με βάση την παράσταση μπορούμε να οπτικοποιήσουμε ολόκληρη την πληροφορία που περιέχεται σε μια ομάδα, δημιουργόντας ...