Now showing items 8-27 of 10736

 • A Class of Single Vehicle Routing Problems with Predefined Customer Sequence and Depot Returns Κατηγορία Προβλημάτων Δρομολόγησης Οχήματος Διανομών με προκαθορισμένη ακολουθία εξυπηρέτησης Πελατών και επιστροφές στην Αποθήκη 

  Ταταράκης, Αντώνης (2007)
  Σε αυτή την διατριβή μελετήθηκε μια βασική περίπτωση του προβλήματος δρομολόγησης οχημάτων (Vehicle Routing Problem - VRP), στην οποία ένα όχημα ξεκινά από την αποθήκη και εξυπηρετεί πελάτες με προκαθορισμένη σειρά επίσκεψης. ...
 • A comparative study of the use of ICT in lower secontary education in Greece and Austria 

  Πολίτη, Παναγιώτα - Κωνσταντίνος (2009)
  Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας γίνεται σύγκριση της ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στα εκπαιδευτικά συστήματα της Ελλάδας και της Αυστρίας και συγκεκριμένα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση των δύο χωρών . Μία συγκριτική ...
 • A comparative study of the use of ICT in primary education in Greece and Austria 

  Πλακιάς, Διονύσιος - Βασίλειος (2009)
  Βασικός σκοπός της εργασίας είναι να εμπλουτίσει τις γνώσεις σχετικά με την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας και της Αυστρίας μέσω της συγκριτικής προσέγγισης ...
 • A computational model to embed emotion awareness into e-learning environments 

  Φειδάκης , Μιχαήλ - Γεώργιος (2013)
  Τα συναισθήματα υπάρχουν σε κάθε μορφή μάθησης και εκπαίδευσης. Ως προς αυτή την κατεύθυνση, η Συναισθηματική Υπολογιστική έχει να επιδείξει αξιόλογα συστήματα που μπορούν και ανιχνεύουν και αναγνωρίζουν τη συναισθηματική ...
 • A Cutting Plane Method for the Team Orienteering Problem with Pickups, Deliveries, Time Windows and Capacity Constraints 

  Ταυλαρίδης - Γυπαράκης, Κωνσταντίνος - Μηνάς (2012)
  Ανάλυση της μεθόδου Cutting Plane για το Πρόβλημα του Ομαδικού Προσανατολισμού Παραλαβής και Παράδοσης Προϊόντων υπό τους περιορισμούς Χρονικών Παραθύρων και Συνολικού Φορτίου
 • A holistic approach for cyber assurance of critical infrastructure through viable system modelling 

  Τόπα, Ιωάννα Αικατερίνη - Κων/νος (2014)
  Στη σημερινή κοινωνία η πολυπλοκότητα είναι ένα κύριο χαρακτηριστικό. Στα συστήματα πλέον συναντάμε τον όρο συστήματα συστημάτων (System of Systems) τα οποία βρίσκονται σε αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Όταν αναφερόμαστε σε ...
 • A host and cloud-based mechanism for preserving mobile users privacy 

  Παπαμαρτζιβάνος, Δημήτριος - Χρήστος (2014)
  Η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη που συμβαίνει στον τομέα των κινητών συσκευών έχει επιφέρει πολλά ζητήματα στον τομέα της ασφάλειας και της προστασίας της ιδιωτικότητας των χρηστών. Ολοένα και περισσότεροι χρήστες χρησιμοποιούν ...
 • A priori categorization of ponds and determinants of Odonates richness in a highly urbanized landscape : case of Paris city, France 

  Jeanmougin, Martin - Martin (2012)
  In the current development of urban ecology, few studies are interested of freshwaterecosystem. Taking ponds and Odonates as models, we investigated firstly changes in localvariables and species composition according to ...
 • A semi-automatic system for fine-tuning binarization algorithms 

  Βέρρας, Βασίλειος - Παναγιώτης (2013)
  Στην επεξεργασία εικόνας ένα βασικό στάδιο για την εξαγωγή χρήσιμης πληροφορίας είναι η κατωφλίωση της. Οι περισσότεροι αλγόριθμοι κατωφλίωσης εξαρτώνται από έναν αριθμό παραμέτρων που επηρεάζουν το παραγόμενο αποτέλεσμα. ...
 • A study of efficiency in capital markets using stochastic models and simulated trading rules 

  Παπαναγιώτου, Ευαγγελία - Θωμάς (2004)
  -
 • A study of efficiency in capital markets. Application to the Athens exchange 

  Παπαναγιώτου, Ευαγγελία - Θωμάς (2011)
  Η ύπαρξη ή μη προβλεπτικής ικανότητας σε επενδυτικές στρατηγικές είναι ένα ερώτημα τόσο παλιό όσο και η δημιουργία χρηματοοικονομικών αγορών. Στον ακαδημαϊκό χώρο εδώ και μερικές δεκαετίες έχει αναπτυχθεί η θεωρία των ...
 • A test of different attachment forces between snails living permanently under different conditions of wave-action 

  Σαχπαζίδου, Βαρβάρα - Περικλής (2014)
  Το θαλάσσιο σαλιγκάρι Littorina saxatilis θεωρείται το πιο αντιπροσωπευτικό θαλάσσιο ζώο για την μελέτη της προσαρμογής, της ειδογένεσης και της φυσικής επιλογής. Το γεγονός που καθιστά το είδος αυτό ενδιαφέρον είναι οι ...
 • A Toolkit for the Optimal Solution of the Vehicle Routing Problem with Time Windows and Capacity Constraints 

  Δίκας, Γεώργιος (2008)
  Σε παρούσα την διπλωματική εργασία παρουσιάζεται η δημιουργία προγραμματιστικών εργαλείων για την επίλυση του προβλήματος δρομολόγησης οχημάτων με χρονικά παράθυρα (Vehicle Routing Problem with Time Windows - VRPTW). Τα ...
 • A trophic model to simulate the combined effect of artisanal and recreational fisheries on a Mediterranean ecosystem : the Bonifacio Straits Natural Reserve (Corsica, France) 

  Albouy, Camille (2009)
  Marine Protected Areas (MPAs) have the potential to enhance the long-term sustainability of coastal resources upon which artisanal fisheries depend. However, recreational fisheries (spear, boat and shore fishing), which ...
 • Achieving and sustaining competitive advantage 

  Δολμά, Καλλιόπη - Γεώργιος (2010)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως θέμα την «Διατήρηση και Ανάπτυξη Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος». Ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μπορεί να οριστεί η εφαρμογή μιας στρατηγικής αξίας η οποία δεν εφαρμόζεται ταυτόχρονα ...
 • Activity based costing 

  Συγγελοπούλου, Μαρία - Αθανάσιος (2014)
  Τα τελευταία χρόνια η παγκοσμιοποίηση της αγοράς και η αύξηση της έντασης του ανταγωνισμού έχουν οδηγήσει τις επιχειρήσεις στην υιοθέτηση μιας νέας φιλοσοφίας αναφορικά με το σύστημα διοίκησης που εφαρμόζουν και τη διαδικασία ...
 • Activity based on costing 

  Καφεντζής, Νικόλαος - Ιωάννης (2011)
  Η σημασία της λήψης ορθών αποφάσεων και της μείωσης του κόστους των προσφερόμενων προϊόντων.
 • ADoCSI : εναλλακτική μέθοδος διάχυσης της πληροφορίας κατάστασης πιστοποιητικων 

  Ηλιάδης, Ιωάννης - Στυλιανός (2008)
  Οι Υποδομές Δημοσίων Κλειδιών (ΥΔΚ) χαίρουν πλέον ευρείας διάδοσης και αποδοχής. Ενώ οι ΥΔΚ παρέχουν λύσεις σε αρκετά ζητήματα, την ίδια στιγμή εισάγουν ένα νέο πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί: αυτό της διαχείρισης του ...
 • «Aegean 2057» : Σχεδιασμός παιχνιδιού ευαισθητοποίησης για ζητήματα περιβάλλοντος 

  Σκαμνιώτη, Πασχαλίνα (2008)
  Το θέμα της μεταπτυχιακής διατριβής είναι ο σχεδιασμός ενός serious game με σκοπό την ευαισθητοποίηση για την υπερθέρμανση του πλανήτη. Το παιχνίδι διαδραματίζεται σε ένα φανταστικό νησί του Αιγαίου. Το σενάριό του είναι ...
 • Aerosol-based techniques for distinguishing ion from nano toxicity 

  Κουρμούλη, Αγγελική - Εμμανουήλ (2013)
  Η διαρκώς αυξανόμενη παραγωγή προιόντων που περιέχουν νανοσωματίδια, εγείρει ιδιαίτερες ανησυχίες ως προς τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις (Scown et al, 2010). Λόγω της μεγάλης ποικιλομορφίας των νανοσωματιδίων (ως προς ...